Sidhuvudbild

Vår Tro

Kort om vad vi tror

Saronförsamlingen är en med EFK samarbetande församling. Vi ansluter oss både till den apostoliska och niceanska trosbekännelsen samt de tankar och mål som sammanfattas i den så kallade Lausanne-deklarationen från 1974. När Lausanne rörelsen samlades till ett nytt möte 1989 i Manilla på Filipinerna antogs ett kompletterande material, det s.k. Manila-manifestet. Vi har därför inte någon egen systematiskt, formulerad troslära, utan vi baserar vår tro och bekännelse på Bibeln i sin helhet och till de dokument som nämnts här.

Gud
Vi tror på en evig Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande. I begynnelsen skapade Gud världen ur intet. Guds härlighet, makt och vishet kan upptäckas i skapelsens storslagenhet och mångfald. Gud uppehåller sin skapelse idag och handlar fortfarande med oss människor genom historien för att nå sina syften.

Jesus Kristus
Vi tror att Jesus Kristus är Guds son, som blev människa genom en jungfrufödelse. Han levde ett fullkomligt liv och lät sig frivilligt dödas genom korsfästelse. Hans död var ett försoningsoffer som leder till räddning för alla människor som tror och förlitar sig på honom. Han uppstår från döden och efter himmelsfärden sätter han sig på Faderns högra sida och blir den enda medlaren mellan Gud och människa. Han är vägen, sanningen och livet, d.v.s. den enda vägen till Gud. Vi väntar att Jesus skall komma tillbaka synligt och upprätta Guds rike fullt ut.

Den helige Ande och det kristna livet
Den helige Ande sänds in i världen av Fadern och Sonen Jesus, för att tillämpa Jesu räddningsverk. Han upplyser våra sinnen och gör oss medvetna om synden och vårt behov av räddning, samt föder oss på nytt. Han bor i den kristne, som ett uttryck för Guds närvaro, och är en ständig källa till vägledning, kraft och trygghet. Han förmedlar till varje troende gåvor som blir till redskap att bygga upp Guds församling. Den helige Ande kallas Hjälparen och vägleder de kristna att förstå och tillämpa Bibeln. Hans yttersta mål är att leda varje kristen till ett Kristuslikt liv så att Fadern blir ärad.

Bibeln
Bibeln som innefattar 66 böcker från Gamla & Nya testamentet är den enda grunden för vår tro. Vi tror att den är inspirerad av Gud och given genom utvalda människor som skrivit under Andens ledning. Bibeln uttrycker på en och samma gång både Guds auktoritet och författares bakgrund, stil och vokabulär. Vi tror att den är sann i allt vad den lär och påstår, och att den utgör riktlinjen för församlingens lära och liv. Bibeln är unik och kan inte jämföras med någon annan av Gud inspirerad skrift.

Frälsningen (Räddningen)
Genom hela Bibeln finns temat: Gud kallar alla människor till gemenskap med sig själv. Från början skapades vi just till gemenskap med Gud, men på grund av att vi valde att gå våra egna vägar (syndafallet) bröts gemenskapen med Gud. Detta brott i början av mänsklighetens historia har fått konsekvenser för alla människor. Från att ha varit Guds avbild blev människan mer en vrångbild av det ursprungliga, skadad i relationen till Gud, andra, sig själv och skapelsen i stort. Hon missar ständigt målet att leva ett liv i harmoni med sin Skapare. Bibeln kallar detta synd (missa målet). Räddningen ur detta dilemma initieras helt och fullt av Gud själv. Han erbjuder människan syndernas förlåtelse och ett evigt liv just som en gåva utan att vi själva kan hjälpa till. Det enda vi kan göra är att ta emot "gåvan" genom personlig omvändelse och tro.

Församlingen/kyrkan
Alla som tror på Jesus Kristus är förenade med Honom och varandra till vad Bibeln kallar Hans kropp, dvs. församlingen. Det finns bara en universell församling som består av alla som bekänt Jesus som Herre och Frälsare. Skriften uppmanar de kristna att komma samman som en gemenskap för att tillbe Gud, ta del av undervisning från Bibeln, be för varandra, praktisera dop och nattvard, stödja varandra genom att bruka gåvor & talanger och sprida evangeliet vidare till dem som inte hört det ännu.
Varhelst Guds folk möts regelbundet i trohet och lydnad för denna uppmaning är detta ett uttryck för en lokal församling. Ett ledarskap har som uppgift att leda församlingens medlemmar så att alla tillsammans i enhet och kärlek ärar Gud med sina liv.

Dopet
Vår församling rekommenderar att du döps genom nedsänkning om du inte har varit med om det efter att du kom till tro. Vi har respekt för andras uppfattningar om dopet men tror, undervisar och praktiserar troendedopet som det dop Jesus initierade och Nya testamentet lär. Dopet i sig gör dig inte till troende, eller ”räddar” dig inte. Det kan bara tron göra. Men när dopet sker i tro, handlar Gud med oss och vi tar emot hans nåd. Tillsammans är både tro och dop en Guds räddning. Dopet liknar en vigselring – det yttre tecknet på ditt hjärtas överlåtelse.

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras